top of page
Building construction

Kentsel Dönüşüm

    Kentsel dönüşüm; deprem yüklerine karşı dayanıksız, alt yapısal olarak zamanın ihtiyaçlarını karşılayamayan yapıların yenilenmesidir. Ergüven Global olarak  günümüz şartlarının konfor ve kalite standartlarını karşılayan, sürdürülebilir, ekonomik yaşam alanları kuruyoruz. Bunu yaparken şehrin dokusunu bozmadan ve çevreyi koruyarak hizmet vermeye çalışıyoruz.

Kentsel Dönüşüm Aşamaları 

 • Belediye, İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak binanızın statik ve mimari projeleri alınır. Binanızın yenilenme sürecinde gerçekleşecek değişiklikler ile ilgili ön projeler hazırlanır.

 • 15 gün öncesinden apartman yönetimi tarafından kat maliklerine yapılacak resmi çağrı ile gerçekleştirilecek toplantı neticesinde kentsel dönüşüm kararı alınıp Müteahhit Firma ile sözleşme imzalanır. Bina deprem risk raporunun alınabilmesi için binaya ait mevcut projeler, tapu senedi, Tapu Müdürlüğü’nden alınmış bağımsız bölüm listelerinin gösterildiği belge ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile gerekli işlemler başlatılır. (Daire tapusu, kat mülkiyeti yok ise Daireye Ait Hisseli Arsa Tapusu kullanılabilir )

 • Riskli yapı tespiti için gerekli incelemeler gerçekleştirilerek binanız için deprem risk raporu hazırlanır.

 • Binanıza ait deprem risk raporu binanızın bağlı bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içerisinde iletilir.

 • Binanıza ait deprem risk raporu İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce incelenerek eksik bulunmaması durumunda onaylanır. Onaylanan raporlar ilgili Tapu Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilir. İlgili Tapu Müdürlüğü’nce söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” şerhi işlenir. Bu şerh yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, alım-satım yapılmaya devam edilebilir.

 • İlgili Tapu Müdürlüğü’nce tüm kat maliklerine tebligat tarihinden itibaren 60 gün içinde yapının yıktırılmasına dair resmi yazı iletilir.

 • Resmi yazının kat maliklerine tebliği ile 15 gün içerisinde ilgili Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğünce düzenlenen rapor ile ilgili itiraz hakkınız bulunmaktadır. 

 • Binanın riskli bulunması durumunda,  resmi yazının kat maliklerine tebliğinden sonra kat maliklerinin en az 2/3 tapu hisse çoğunluğu ile bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. Bu protokolde bahsi geçen binanın nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptırılacağının kararının alınması gerekmektedir.

 • Binanıza ait Bina Ortak Karar Protokolü, bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı olmak sureti ile bir dilekçe ile sunulur.Riskli yapının 60 günlük süre içinde anlaşma sağlanıp yıktırılmaması durumunda yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur.Bu süre sonunda da riskli yapının yıktırılmaması halinde, yıktırma işlemi mahalli idarelerin iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.Anlaşmaya katılmayan maliklerin arsa payları Bakanlıkça tespit edilen rayiç değer üzerinden açık arttırma ile satılır ya da hazineye tescil edilir.

 • Verilen süreler sonunda bina yıkımı gerçekleşir.

 • Tüm aşamaların tamamlanması ile birlikte inşaat ruhsat projeleri hazırlanarak bina yapım ruhsatı alınır ve  binanın yeniden inşaatına başlanır. Yeni binanın inşaatına başlanılır ve her aşaması yapı denetim firmaları tarafından ve kentsel dönüşüm kredisi kullanmanız durumunda banka uzmanları tarafından denetlenir.

 • Kredi yardımı için Bakanlık ile anlaşma sağlayan bankalara, kira yardımı için ise İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yeni bina projesi tamamlandığında bağlı olunan Belediyeden iskanlı tapular alınır. İskanlı Tapu; bina inşaatının projeye uygun ilerlediği, eksiksiz tamamlandığı ve binanın depreme dayanıklı olduğu anlamına gelir ve ardından tapu devirleri gerçekleştirilir.

bottom of page